Skip links

ANWB Golf Beginnerscursus

ANWB Golf Wedstrijdreglement

We hebben spelregels opgesteld om een wedstrijd of competitie zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit zijn aan de ene kant speltechnische regels en aan de andere kant regels voor de organisatie rondom een toernooi of competitie.

Bij elke sport gelden regels om een wedstrijd of competitie zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit zijn aan de ene kant speltechnische regels en aan de andere kant regels voor de organisatie rondom een toernooi of competitie. Om deze zaken te regelen heeft ANWB Golf een wedstrijdreglement opgesteld.

Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie. Het wedstrijdreglement en de wijzigingen daarin treden in werking op het moment dat ze worden gepubliceerd op de website van ANWB Golf. Dit Wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden welke door ANWB Golf worden georganiseerd. Naast dit Wedstrijdreglement zijn bij alle wedstrijden de etiquette- en golfregels van het NGF-Regelboekje van kracht, de Plaatselijke Regels en het EGA-handicapsysteem.

Wedstrijdreglement cfr. Regel 33

Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie van ANWB Golf op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie. Het wedstrijdreglement en de wijzigingen daarin treden in werking op het moment dat ze worden gepubliceerd op de website van ANWB Golf.

1.
Er wordt gespeeld volgens de ‘
Rules of Golf, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Ltd. en de USGA, hierna genoemd de Regels. Waar in dit reglement wordt gesproken van Rules of Regels worden de op dat moment geldende ‘Rules of Golf’ bedoeld.

2.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in het wedstrijdreglement en de Local Rules‘.

3.
Op deelname aan wedstrijden zijn de algemene voorwaarden van ANWB Golf BV van toepassing.

4.
Deelname aan een wedstrijd is mogelijk als een speler in het bezit is van een EGA Handicap. Inschrijving vindt plaats via de website van ANWB Golf. Voor aangewezen wedstrijden (o.a. strokeplaykampioenschap) kan als eis een minimumhandicap worden gesteld. Voor aangewezen wedstrijden staat inschrijving ook open voor niet-leden van ANWB Golf. Introducees van leden hebben daarbij voorrang boven andere niet-leden.

5.
De inschrijving sluit 7 dagen voor de wedstrijddatum.

6.
Na sluiting van de inschrijftermijn is inschrijving enkel nog mogelijk op een reservelijst.

7.
Na sluiting van de inschrijfperiode van de wedstrijd is de deelnemer het inschrijfgeld
verschuldigd, tenzij er een reservespeler is of er zelf voor een vervanger wordt gezorgd.

8.
Het inschrijfgeld voor deelname aan een wedstrijd staat vermeld op de website van ANWB
Golf en wordt na de wedstrijd automatisch geïncasseerd.

9.
De startlijst wordt minimaal 3 dagen voor de wedstrijd per e-mail verspreid.

10.
Voor dagprijzen komen niet in aanmerking:

 • spelers die geen amateurstatus hebben;
 • werknemers van ANWB Golf.

11.
Voor klassementsprijzen komen niet in aanmerking:

 • spelers met een handicap 37-54;
 • spelers die niet voldoen aan het voor het betreffende klassement vastgestelde minimumaantal deelnames;
 • spelers die geen amateurstatus hebben;
 • werknemers van ANWB Golf.

12.
Voor handicap-onafhankelijke prijzen (neary, leary, etc.) komen niet in aanmerking:

 • spelers die geen amateurstatus hebben.

13.
De deelnemer moet zich uiterlijk 30 minuten voorafgaande aan de opgegeven starttijd melden aan de wedstrijdtafel, zodat ook de deelnemende leden van de wedstrijdcommissie zich op hun ronde kunnen voorbereiden. De deelnemer die zich zonder geldige reden, ter beoordeling door de wedstrijdleiding, niet op tijd meldt aan de wedstrijdtafel kan, ter keuze van de wedstrijdleiding, 1) in een latere flight worden geplaatst, 2) worden veroordeeld tot ‘deelname buiten mededinging’ of 3) worden uitgesloten van deelname. De speler die wordt uitgesloten van deelname dient toch het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen.

14.
De speler met een tijdelijke lichamelijke beperking mag één keer per tour gebruik maken van een buggy. Het gebruik daarvan dient vooraf aan de wedstrijdleiding te worden gemeld. Gebruik van een buggy bij enkelvoudige wedstrijden, strokeplay- en matchplay-kampioenschappen en tijdens iedere volgende wedstrijd van een tour is alleen mogelijk metexpliciete toestemming van de wedstrijdcommissie. Overtreding van deze regel leidt tot‘deelname buiten mededinging’. Handicarts zijn toegestaan voor spelers, die in het bezit zijnvan een geldig door de Stichting Handicart uitgegeven Handicartbewijs, tenzij Local Rules hetgebruik verbieden. Handicarts mogen niet worden mede-gebruikt door een speler zonder Handicartbewijs. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van beide spelers.

15.

Behoudens voor het dragen van de tas of het duwen van de trolley is het de speler niet toegestaan gebruik te maken van een caddy, als bedoeld in Regels 6 en 8. De drager/duwer onthoudt zich gedurende de ronde van adviezen en/of oordelen. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van de speler.

16.

Tijdens de wedstrijd mag een speler, mits de speelsnelheid daardoor niet negatief wordt beïnvloed, elke afstandsmeter gebruiken. Het instrument mag echter enkel en alleen gebruikt worden om afstanden te meten. Het meten van bijvoorbeeld hoogteverschil of windsnelheid of het krijgen van clubadvies is nog steeds niet toegestaan tijdens een wedstrijd. Apparatuur die deze functie(s) bezit(ten) mag wel mee de baan in, maar alleen om er de afstand mee te meten. Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van de speler.

17.
Het tijdens een ronde gebruiken van enige muziekspeler is verboden (Decisions 14-3/17). Overtreding van deze regel leidt tot diskwalificatie van de speler.

18.
De wedstrijd staat onder leiding van tenminste één lid van de wedstrijdcommissie. Indien slechts één lid van de wedstrijdcommissie de wedstrijd leidt kan deze, indien er sprake is vaneen oordeel of een geschil als bedoeld in Regels 33 en 34, een andere speler aanwijzen als tijdelijk lid van de wedstrijdleiding.

19.

De wedstrijdleiding onthoudt zich van de behandeling van geschillen, waarbij hij/zij zelf als speler betrokken is.

20.
De speler is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het spelen van de juiste exact handicap.

21.

Voorafgaand aan zijn/haar start dient de speler de gegevens op de startlijst/scorekaart te controleren en handicapwijzigingen door te geven aan de wedstrijdleiding. Het inleveren van een scorekaart met een te hoge playing handicap leidt tot diskwalificatie (Regel 6-2).

22.

Een speler die zijn handicapregistratie voert bij een andere club dan ANWB Golf moet, als daar door de wedstrijdleiding om wordt gevraagd, zijn handicapstatus kunnen aantonen. Als de speler dat niet kan, speelt hij mee buiten mededinging.

23.
Als exact handicap voor deelname aan de wedstrijd geldt de handicap waarop de speler direct voorafgaand aan de wedstrijd recht heeft; ook als deze handicap nog niet geregistreerd is in het Q-systeem van zijn/haar homeclub.

24.

Indien een speler beschikt over een onduidelijke handicapstatus zal de wedstrijdleiding de speler voorzien van een tijdelijke handicap.

25.

In afwijking van het hiervoor gestelde kan de wedstrijdleiding bepalen dat een serie van opaansluitende dagen te spelen wedstrijden gespeeld wordt vanaf de handicap waarop de speler voorafgaand aan de eerste wedstrijd recht heeft.

26.

Voor wedstrijden worden de spelers ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de exact handicap.

27.

De exact handicap van de speler bij eerste deelname aan een wedstrijd in de betreffende tour is bepalend voor de indeling in een categorie. Bij wijziging van de exact handicap blijft de speler gedurende de gehele tour ingedeeld in de categorie waarin hij/zij bij aanvang van de deelname werd ingedeeld.

28.
De Qualifying status van de baan wordt bepaald door de wedstrijdleiding. De Qualifying status kan nooit hoger zijn dan door de leiding van de baan is aangegeven. De door de wedstrijdleiding aan de deelnemers gemelde baanstatus blijft de gehele wedstrijd gelden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdleiding gedurende of na afloop van de wedstrijd een Qualifying status wijzigen in een Non-Qualifying status. In dat geval wijzigt de gehele wedstrijd van Qualifying in Non-Qualifying.

29.

De speler kan ervoor kiezen een Qualifying wedstrijd op NQ-basis te spelen. De speler dient dit voor de wedstrijd aan de wedstrijdleiding aan te geven. De keuze is onherroepelijk. Zijn scorekaart wordt dan voorzien van de aanduiding NQ-BM. De speler speelt dan mee buiten mededinging (BM) en komt niet in aanmerking voor dagprijzen en/of klassementspunten. De wedstrijdleiding kan besluiten de speler die de ronde NQ-BM speelt in een andere flight teplaatsen

30.
De wedstrijdleiding kan, in de vorm van tijdelijke wedstrijdregels, nadere plaatselijke regels vaststellen. De wedstrijdleiding vermijdt daarbij strijdigheid met geldende plaatselijke regels, die schade aan de baan kan opleveren.

31.

De wedstrijdleiding kan, indien de baan dat niet al heeft gedaan, besluiten tot plaatsen toegestaan/preferred lies. In de periode van 1 november t/m 30 april kan de regel plaatsen toegestaan worden gecombineerd met een Qualifying Status. Buiten deze periode betekent plaatsen toegestaan altijd een Non-Qualifying Status. Plaatsen in dit verband is binnen 15 cm van de oorspronkelijke plaats.

32.
Uiterlijk 10 minuten
voor de starttijd dient men speelklaar bij de op de startlijst vermelde startplaats aanwezig te zijn (om eventuele ‘gaten’ in de doorloop te vullen). De starttijd zelf is bindend (Regel 6.3).

33.

Bij wedstrijden met een benoemde starter (bijv. wedstrijdcommissielid of marshal) geldt de tijdwaarneming van die starter.

34.
De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdvorm en -indeling in het belang van dewedstrijd te wijzigen. De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd te staken c.q. af te gelasten als de omstandigheden hierom vragen. Alle scores vervallen dan.

35.

Bij strokeplaywedstrijden geldt voor iedere speler per hole een maximale score van 2x par plus 1 (par3=7; par4=9; par 5=11). Bij het bereiken van dit aantal slagen moet de bal worden opgenomen. Deze bepaling geldt niet voor het club strokeplaykampioenschap; dan moet altijd worden uitgeholed.

36.

Bij Stablefordwedstrijden moet de speler de bal voor die hole opnemen als geen punt meer kan worden gescoord.

37.

Als een bal wordt gespeeld die mogelijk Out of Bounds (OB) is of mogelijk onvindbaar buiten een waterhindernis, moet een provisionele bal worden gespeeld.

38.

Overtreding van de bepalingen onder 36. en 37. kan leiden tot bestraffing volgens Regel 6.7 (Onnodig oponthoud - Langzaam spel: 2 strafslagen op de volgende [zonodig laatste] hole; bij herhaling: diskwalificatie).

39.

De speler is verplicht zijn scorekaart met zijn marker te wisselen. Straf bij niet opvolgen: diskwalificatie.

40.

Indien men, om welke reden dan ook, niet meer over een marker beschikt dient men een andere speler in de wedstrijd te vragen om voor hem/haar als marker op te treden. Ook dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld bij de wedstrijdleiding.

41.

In volgorde van afstand tot de green onderscheiden we de volgende tees: wit, geel, blauw, rood en oranje. De wedstrijdleiding bepaalt de keuze of keuzevrijheid om te spelen van een bepaalde kleur tee. Indien er geen keuzevrijheid is wordt dit vooraf door de wedstrijdleiding gecommuniceerd (bijv. bij strokeplay-kampioenschap/matchplay-kampioenschap). Bij de overige wedstrijden geldt keuzevrijheid indien dit door de speler voor de wedstrijd aan de wedstrijdleiding is gecommuniceerd en indien de voortgang van de ronde hierdoor niet wordt belemmerd.

42.
De wedstrijdcommissie en/of de wedstrijdleiding kan nadere regels en straffen stellen ter voorkoming van slow play. Deze regels en straffen worden voorafgaand aan het begin van de wedstrijd bekendgemaakt.

43.

Indien een speler in een strokeplaywedstrijd meent niet meer voor een prijs in aanmerking te komen mag deze, ter voorkoming van langzaam spel, besluiten om verder te gaan als in een Stablefordwedstrijd. Na dit aan de marker kenbaar te hebben gemaakt, speelt deze dan verder buiten mededinging voor de wedstrijd, maar wel qualifying (Q).

44.

Men dient zich te onthouden van onsportief gedrag voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd, zoals bewuste overtreding van de Regels, onreglementaire onderbreking en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd. Men dient afleiden of hinderen van andere spelers door apparaten (zoals mobiele telefoons) te voorkomen.

45.

Het stelselmatig negeren van de etiquette kan bestraft worden met diskwalificatie. (Regel 33-7) Ook kan de wedstrijdcommissie c.q. de wedstrijdleiding een startverbod voor een volgende ronde en/of één of meer volgende wedstrijden opleggen.

46.
Uiterlijk 15 minuten na het beëindigen van de ronde dient de volledig en duidelijk ingevulde en ondertekende scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn, tenzij de speler, binnen die termijn, daarvoor dispensatie van de wedstrijdleiding heeft gekregen. Van de marker moet behalve diens ondertekening ook leesbaar de naam of lidcode zijn vermeld.

47.

De scorekaart dient voor iedere gespeelde hole het gespeelde aantal slagen te bevatten.
Voor niet uitgespeelde holes (‘strepen) moet de waarde 2x par+1 worden genoteerd. De brutoscore behoort per 9 holes te worden opgeteld. Dit is bedoeld als controlemiddel bij het invoeren door de wedstrijdleiding. Als de optelling ontbreekt kan de speler achteraf geen beroep doen op leesfouten van de wedstrijdleiding.

48.

Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten en niet of niet-tijdig
ingeleverde scorekaarten worden behandeld als No-Return. Indien de wedstrijdleiding opzet aannemelijk acht kan dit leiden tot diskwalificatie van speler en/of marker.

49.

Een speler is altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kaart, niet de marker. (Tip: laat dus eerst de marker de kaart ondertekenen, voordat je dat als speler doet). Als de Regels niet correct zijn toegepast kunnen beiden, afhankelijk van de situatie, worden gediskwalificeerd. Een te hoog aantal slagen wordt als score geteld; bij een te laag aantal slagen wordt de speler gediskwalificeerd.

50.
De prijsuitreiking begint in het algemeen binnen 30 minuten na beëindigen van de ronde
door de laatste speler in de betreffende categorie.

51.

Bepalen van het wedstrijdresultaat:

 • Bij strokeplaywedstrijden wint de speler met het laagste aantal slagen (bruto of netto).
 • Bij Stablefordwedstrijden wint de speler met het hoogste aantal punten.
 • Bij matchplay wordt het resultaat bepaald volgens Regel 2-3.


52.

Bij gelijk wedstrijdresultaat wordt de uitslag als volgt bepaald:

 • Bij gelijke score of gelijk aantal Stablefordpunten geldt de speler met de lagere exact handicap als winnaar.
 • Indien de exact handicaps van de spelers met een zelfde score of aantal Stablefordpunten gelijk zijn, wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6, 3 of 1 holes van de ronde. Als dan nog geen winnaar is aan te wijzen, beslist het lot (kop-munt).
 • Bij het clubstrokeplaykampioenschap wordt, bij gelijke score, alleen ter bepaling van de 1e plaats een zogenaamde ‘sudden death play off gespeeld over maximaal 4 holes. Is na 4 holes de bruto score nog steeds gelijk, dan beslist het lot (kop-munt).
 • Bij matchplaywedstrijden wordt de ronde verlengd met zoveel holes als nodig zijn om de wedstrijd te beslissen. Indien wegens duisternis of baanomstandigheden de wedstrijd niet binnen de ronde kan worden beslist, zullen de beslissingsholes op een later tussen spelers af te spreken moment en baan - worden gespeeld.


53.

De prijsuitreiking wordt gezien als een verlengstuk van de wedstrijd, men wordt dan ook geacht aanwezig te blijven tot na de prijsuitreiking. Wanneer een prijswinnaar van een Strokeplay- of Stablefordwedstrijd niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, zal de materiële prijs naar de volgende geplaatste speler gaan. Wanneer de winnaar van een neary of leary niet aanwezig is bij de prijsuitreiking kan deze de prijs later claimen. Claimen van een prijs kan alleen door navraag via wedstrijdcommissie@anwbgolf.nl.

54.
Voor spelers, die bij ANWB Golf hun handicapregistratie hebben ondergebracht (ANWB Golf als homeclub), zal de qualifying wedstrijduitslag centraal worden geregistreerd in de handicapadministratie. De bewaarplicht van de scorekaart blijft bij de speler berusten.

55.

Spelers met een andere homeclub dan ANWB Golf worden geacht zelf zorg te dragen voor correcte verwerking van de wedstrijduitslag.

56.
Een No Return (NR)-score zal worden geregistreerd als een ‘onder-de-buffer-score’ en zal dus leiden tot aanpassing van de Exact Handicap van de speler, tenzij de wedstrijdleiding er van overtuigd is dat de NR-score het gevolg is van een blessure of ziekte van de speler of van een uitzonderlijke baanconditie. In dat geval zal de kaart als NQ-kaart worden aangemerkt (EGA Handicap System 2012, § 3.6.3).

57.
Wedstrijden worden als regel gespeeld zonder referee.

58.

De door de leiding van de baan aangestelde marshal mag dwingende aanwijzingen geven aan
de speler(s) ter bevordering van de veiligheid of de speelsnelheid.

59.

Behoudens het gestelde onder 43. en 60. onthoudt de wedstrijdleiding zich van oordelen of beslissingen over zaken die zich tijdens de ronde voordoen, tenzij over de zaak een geschil wordt voorgelegd aan de wedstrijdleiding conform Regel 34-1.

60.

Een speler mag tevens een geschil aan de wedstrijdleiding voorleggen over zaken die het gevolg zijn van enige door een marshal gegeven dwingende aanwijzing.

61.

Een geschil dat aan de wedstrijdleiding wordt voorgelegd door een marker wordt niet behandeld als de marker de kaart van zijn/haar ‘speler’ al heeft ondertekend, tenzij het geschil betrekking heeft op feiten of omstandigheden waarvan de marker voorafgaand aan het ondertekenen van de kaart geen kennis heeft kunnen nemen.

62.

Indien een meespelend lid van de wedstrijdleiding betrokken is bij een geschil neemt dit lidnvan de wedstrijdleiding geen deel aan de behandeling van dit geschil en wordt vervangen door een ander c.q. tijdelijk aan te wijzen lid van de wedstrijdleiding.

63.

Na de laatste prijsuitreiking worden geen geschillen meer in behandeling genomen, tenzij vastgesteld wordt dat de Regels bewust zijn overtreden.

64.

Over de wijze waarop de wedstrijdleiding leiding geeft aan de wedstrijd of beslist over een geschil kan geen geschil worden voorgelegd conform Regel 34-1. Klachten over beslissingen van leden van de wedstrijdleiding kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdcommissie; de door de wedstrijdleiding vastgestelde uitslag van de wedstrijd blijft echter onaangetast.

65.
Voor de klassementen worden maximumscores per wedstrijd gehanteerd:

 • 40 punten bij volledige handicapverrekening

Hogere scores worden in de klassementsrangschikking teruggebracht naar 40. Deze correctie wordt ná alle eventuele andere correcties toegepast.

66.
Het klassement voor strokeplaywedstrijden wordt genoteerd in slagen boven/onder de par van de baan.

67.
Het klassement voor 9-holeswedstrijden wordt genoteerd in gespeelde Stablefordpunten +18.

68.
Indien een wedstrijd wordt gespeeld met 3 tot 18 winterholes (méér dan 1 per negen holes) wordt de eindscore per deelnemer door de wedstrijdleiding verhoogd met maximaal 4 slagen (strokeplay) of het aantal Stablefordpunten verlaagd met maximaal 4 punten (Stablefordwedstrijd): 2 slagen/punten per 9 holes. (Dit betreft altijd een NQ-baanstatus).

69.

Indien twee of meer spelers na de laatste wedstrijd van een serie strokeplay of stablefordwedstrijden (een ‘tour’) een gelijke score in het klassement hebben, wordt als winnaar aangewezen de speler met het beste resultaat over de beste 4 wedstrijden. Als hieruit geen winnaar komt, gelden achtereenvolgens de resultaten over de beste 3, 2 en 1 wedstrijd(en). Als dan nog geen winnaar is aan te wijzen, beslist het lot (kop-munt).

70.

‘Reisprijzen’ of daarmee naar het oordeel van de wedstrijdcommissie gelijk te stellen prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Als een winnaar van zo’n prijs om enige reden niet kan deelnemen aan de reis, vervalt de prijs aan de opvolgende speler in het klassement.

Landelijke 18-holes zomer/wintertour(s):

71.
De landelijke zomertour(s) worden gespeeld in vier categorieën:

 1. categorie A: exact handicap t/m 18.4
 2. categorie B: exact handicap 18.5 t/m 26.4
 3. categorie C: exact handicap 26.5 t/m 36
 4. categorie D: exact handicap 37 t/m 54

72.
Categorie A speelt de wedstrijdvorm ‘netto strokeplay’, (spelers met handicap < 11,5 worden standaard, en indien beschikbaar, ingedeeld op de witte/blauwe tees). Categorieën B, C en D spelen de wedstrijdvorm Stableford en worden standaard ingedeeld op de gele en rode tees.

73.
Voor het klassement zijn de 5 beste scores per deelnemer bepalend.

74.
Om in aanmerking te komen voor een klassementsprijs kunnen hogere eisen worden gesteld aan de deelnamefrequentie dan 5. Dit wordt bekend gemaakt voor de eerste wedstrijd van de tour.

75.
Als in een categorie uit minder dan 10 spelers bestaat dan vervalt deze categorie in een lagere categorie.

76.
Spelers uit categorie D: exact handicap 37 t/m 54 worden standaard ingedeeld op de rode tees

77.
Om in aanmerking te komen voor een klassementsprijs kunnen hogere eisen worden gesteld aan de deelnamefrequentie dan 5. Dit wordt bekend gemaakt voor de eerste wedstrijd van de tour.

Landelijke Midweek zomer/wintertour:

78.
De landelijke midweek zomertour wordt gespeeld in drie categorieën:

 1. categorie A: exact handicap t/m 18.4
 2. categorie B: exact handicap 18.5 t/m 36
 3. categorie C: exact handicap 37 t/m 54

79.
Beide categorieën spelen de wedstrijdvorm ‘Stableford.

80.
Om in aanmerking te komen voor een klassementsprijs kunnen hogere eisen worden gesteld aan de deelnamefrequentie dan 5. Dit wordt bekend gemaakt voor de eerste wedstrijd van de tour.

81.
Als in een categorie uit minder dan 10 spelers bestaat dan vervalt deze categorie in eenlagere categorie.

82.
Spelers uit categorie C: exact handicap 37 t/m 54 worden standaard ingedeeld op de rode tees.

83.
Er kan een klassement worden bijgehouden. Dit wordt bekend gemaakt voor de eerste wedstrijd van de tour.

9-holes zomer/wintertour

84.
De 9-holes zomertour wordt gespeeld in drie categorieën:

 1. categorie A: exact handicap 4.5 t/m 26.4
 2. categorie B: exact handicap 26.5 t/m 36
 3. categorie C: exact handicap 37 t/m 54

Spelers met een handicap 4.4 of lager mogen buiten mededinging [BM] deelnemen.

85.
Alle categorieën spelen de wedstrijdvorm Stableford’.

86.
Om in aanmerking te komen voor een klassementprijs kunnen hogere eisen worden gesteld aan de deelnamefrequentie dan 5. Dit wordt bekend gemaakt voor de eerste wedstrijd van de tour.

87.

Indien in een categorie uit minder dan 10 spelers bestaat dan vervalt deze categorie in een lagere categorie.

88.

Spelers uit categorie C: exact handicap 37 t/m 54 worden standaard ingedeeld op de rode tees.

89.

Er kan een klassement worden bijgehouden. Dit wordt bekend gemaakt voor de eerste
wedstrijd van de tour.

90.
De wedstrijdleiding kan een par-3 hole aanwijzen waarop een neary-prijs wordt gespeeld. De bal moet vanaf de bij de speelcategorie horende tee met de eerste slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is bepalend. Als de bal zich in de cup bevindt dan geldt deze slag voor zowel de neary als een hole-in-one.

91.
De wedstrijdleiding kan een par-4 hole aanwijzen waarop een leary-prijs wordt gespeeld. De bal moet, vanaf de bij de speelcategorie horende tee, met de tweede slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is bepalend. De plek met de kortste afstand tot de cup moet op de green liggen.

92.
In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie in de geest van de Rules of Golf.

93.
Indien een beslissing, als hiervoor bedoeld, geen uitstel gedoogt, beslist de wedstrijdleiding.

94.
De wedstrijdcommissie kan aanvullende reglementen opmaken.

« Terug naar clubupdates

Lees ook

 • 2023 ANWB LEDENDAG ZAANSE GC 57

  Ledendag bij De Hoge Dijk op zaterdag 20 juli

  Tijdens de ledendagen golf je 9 holes en volg je een clinic naar keuze. Op zaterdag 20 juli 2024 zijn we te gast bij De Hoge Dijk.

 • 2023 ANWB LEDENDAG ZAANSE GC 57

  ANWB Golf Ledendag bij Golfbaan Bentwoud

  Tijdens de ledendagen golf je 9 holes en volg je een clinic naar keuze. Op zaterdag 14 september 2024 zijn we te gast bij Golfbaan Bentwoud.

 • 2023 ANWB LEDENDAG ZAANSE GC 57

  ANWB Golf Ledendag bij De Drentsche

  Tijdens de ledendagen golf je 9 holes en volg je een clinic naar keuze. Op zaterdag 5 oktober 2024 zijn we te gast bij De Drentsche.