Skip links

Anwbgolf juridisch

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en ANWB Golf B.V., hierna te noemen: “ANWB Golf” strekkende tot het lid worden van ANWB Golf.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ANWB Golf in het kader van het lidmaatschap, voor de uitvoering waarvan door ANWB Golf derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien ANWB Golf niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ANWB Golf in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. ANWB Golf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen.

Artikel 2 Totstandkoming lidmaatschap

 1. Contribuanten van ANWB Golf (verder te noemen: leden) kunnen een overeenkomst voor het verkrijgen van het consumentenbasispakket aangaan met ANWB Golf. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “lidmaatschap” wordt daarmee deze overeenkomst bedoeld.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat u zich op de website www.anwbgolf.nl heeft ingeschreven en ANWB Golf uw inschrijving middels een e-mail aan u heeft bevestigd.
 3. U dient binnen 30 dagen na de bevestiging van uw inschrijving een kopie van uw golfvaardigheidsbewijs of handicapbewijs te zenden aan: ANWB Golf, Abcouderstraatweg 46
  1105 AA Amsterdam.
 4. U heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen vanaf de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 5. ANWB Golf
  Abcouderstraatweg 46
  1105 AA Amsterdam
  T: 020 323 0300

Artikel 3 Duur en beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap heeft een looptijd van een kalenderjaar (tenzij via een promotionele actie een andere initiële looptijd wordt afgesproken). Gedurende de eerste lidmaatschapsperiode kunt u op ieder gewenst moment opzeggen, maar vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden. Indien u niet opzegt wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. U kunt gedurende deze verlenging op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. ANWB Golf restitueert alsdan uw lidmaatschapsgeld voor het resterende aantal maanden van het betreffende jaar, zodra uw ANWB Golf NGF-pas per post door ANWB Golf is ontvangen. Restitutie voor het resterende aantal maanden vindt uitsluitend plaats bij opzeggingen vóór 1 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap kan worden opgezegd via een formulier op www.anwbgolf.nl/opzeggen. Het lidmaatschap eindigt door: a. overlijden; b. uw opzegging; c. opzegging namens ANWB Golf, omdat u langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke bent gebleven de contributie of andere door u aan ANWB Golf verschuldigde bedragen te voldoen; d. opzegging namens ANWB Golf, omdat voortduring van het lidmaatschap om andere reden redelijkerwijze niet van ANWB Golf kan worden gevergd.
 2. Uw lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4 Contributie en betaling

 1. Uw betalingsverplichting gaat in op de dag dat u zich heeft geregistreerd bij ANWB Golf. Een betaling heeft betrekking op het lidmaatschap, een wedstrijd, een cursus of een evenement.
 2. Voor iedere betalingsverplichting wordt direct een factuur aangemaakt die u kunt inzien door in te loggen op uw persoonlijke pagina op onze website.
 3. U kunt de betalingsverplichting voldoen middels automatische incasso, online betalen en handmatige overboeking. Nadat door ANWB Golf de contributie is ontvangen, kunt u gebruik maken van de diensten van ANWB Golf.
 4. Om bedragen van uw rekening te kunnen incasseren dient u eenmalig een doorlopende machtiging af te geven aan ANWB Golf. Deze machtiging komt tot stand door het invullen van een papieren machtiging, het aanmaken van een digitale machtiging of door de eerste betaling van het lidmaatschap middels online betalen.
 5. U bent verantwoordelijk voor de juiste registratie van uw IBAN nummer bij ANWB Golf.
 6. U kunt de incasso binnen 8 weken na incassodatum laten terugboeken door uw bank.
 7. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van de contributie of andere verschuldigde bedragen, dan zal ANWB Golf u daarvan op de hoogte stellen door herinneringen, aanmaningen of ingebrekestellingen te sturen via de mail of post.
 8. Mocht u alsnog in gebreke blijven dan bent u van rechtswege in verzuim en zal uw openstaande post uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening. U bent rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De incassokosten kunnen oplopen tot maximaal € 40,- plus 21% BTW.
 9. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het eerste kalenderjaar/lidmaatschapsperiode vindt er geen restitutie plaats voor de resterende maanden.
 10. De hoogte van de contributie is als volgt (tenzij een tijdelijk actietarief van toepassing is):
  ANWB Lid
  € 5, - (eenmalige inschrijfkosten)
  € 32, - per jaar (Basis lidmaatschap - NGF-pas zonder EGA handicapregistratie)
  € 63, - per jaar (EGA lidmaatschap - NGF-pas met EGA handicapregistratie)
  Geen ANWB lid
  € 5, - (eenmalige inschrijfkosten)
  € 42, - per jaar (Basis lidmaatschap - NGF-pas zonder EGA handicapregistratie)
  € 73, - per jaar (EGA lidmaatschap - NGF-pas met EGA handicapregistratie)
  Jeugdtarief
  Voor jeugd, die op 1 januari van een kalenderjaar nog niet de leeftijd van 21 heeft bereikt, is er een speciaal tarief:

  € 25, - per jaar (Basis lidmaatschap - NGF-pas zonder EGA handicapregistratie)
  € 25, - per jaar (EGA lidmaatschap - NGF-pas met EGA handicapregistratie)
  Tijdelijk actietarief
  Tijdelijke actietarieven kunnen op diverse momenten in het jaar van toepassing zijn. Tijdelijke tarieven zijn bedoeld voor nieuwe leden, óf voor voormalige leden die langer dan 12 maanden geen lid zijn geweest van ANWB Golf.
 11. ANWB Golf is bevoegd om de contributies te wijzigen. Zij zal u daarvan, 2 weken voorafgaand aan de ingangsdatum van de tariefswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u de wijziging van de contributie niet wenst te accepteren heeft u tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt u geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.
 12. Daarnaast is de directie van ANWB Golf gerechtigd u bij te late betaling uit te sluiten van het gebruikmaken van het lidmaatschap.

Artikel 5 Privacy

 1. ANWB Golf is een dochtermaatschappij van de ANWB. ANWB Golf valt daarom onder het ANWB privacy-statement.
 2. ANWB Golf legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een ANWB Golf-lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van de ANWB Golf afneemt of anderszins contact heeft met ANWB Golf. ANWB Golf gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het ANWB Golf-lidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.
 3. Voor het maken van een reservering voor onze ledendagen word u gevraagd naar persoonlijke informatie. Deze persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend om de desbetreffende service te verlenen.
 4. De nieuwsbrief van ANWB Golf geeft per e-mail informatie over acties, aanbiedingen en inspirerende artikelen over de golfsport. We versturen de nieuwsbrief meerdere keren per maand. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via de link onderaan in de nieuwsbrief.
 5. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@anwbgolf.nl.

Artikel 6 Speelrecht

 1. U dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften, vastgesteld en vast te stellen door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) met betrekking tot de beoefening van de golfsport en aan de voorschriften, opgenomen en op te nemen in het speelreglement van de deelnemende golfbaan.
 2. Voor de uitoefening van het speelrecht in de baan is vereist dat te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldige "Handicapkaart" of een door de golfbaan afgegeven "Baanpermissie" kunt overleggen.
 3. Deelnemende golfbanen bepalen op welke dagen welke vaardigheid minimaal noodzakelijk is.
 4. De deelnemende golfbaan is bevoegd u het speelrecht en het gebruik van de andere faciliteiten van de golfbaan te beperken indien er met medewerking van de golfbaan georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden, de baan naar het oordeel van de golfbaan onbespeelbaar is, u de toegang tot de golfbaan is ontzegd of u verschuldigde betalingen ten aanzien van het lidmaatschap niet (tijdig) aan ANWB Golf heeft voldaan;

Artikel 7 Spelen

 1. Voordat u gebruikt maakt van uw gereserveerde starttijd dient u zich als ANWB Golf speler bij de deelnemende golfbaan te legitimeren. U dient zich te houden aan de regels die gelden op de golfbaan waar u ANWB Golf uw starttijd heeft gereserveerd.
 2. Bij ernstige inbreuk op de baanregels is de exploitant van de golfbaan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn. De speler dient zich te houden aan de in de golfsport gebruikelijke regels en aan de regels die gelden op de baan waar hij via ANWB Golf zijn starttijd heeft gereserveerd. Bij ernstige inbreuk is de exploitant van de baan gerechtigd tot het nemen van die maatregelen en sancties die op de betreffende baan gangbaar zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien ANWB Golf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. ANWB Golf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van ANWB Golf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. ANWB Golf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ANWB Golf.

Artikel 9 (E-mail-)adreswijziging

 1. Zodra u van adres of van e-mail adres verandert, deelt hij / zij dit direct schriftelijk mee aan ANWB Golf. Door schriftelijke mededelingen te sturen naar uw laatst bekende (e-mail-)adres, heeft ANWB Golf aan al zijn verplichtingen voldaan om u met die mededelingen te bereiken, en is hij gevrijwaard van iedere vordering, eis of aanspraak door u als die de desbetreffende mededelingen niet heeft ontvangen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ANWB Golf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag; dan wel, ter keuze van ANWB Golf, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.
 3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

ANWB Golf BV

Bezoekadres:
Abcouderstraatweg 46
1105 AA Amsterdam
Tel: 020 - 323 0300


E-mail:info@anwbgolf.nl
KVK-nr: 27266954

De Algemene Voorwaarden van ANWB Golf zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.